EU UAP EVENT 2024

Op 20 maart 2024 vond een historisch moment plaats in het Europees Parlement: het EU UAP Event 2024. Dit baanbrekende event werd georganiseerd om het onderwerp Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) op een toegankelijke manier te introduceren voor parlementsleden, beleidsmakers en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn voor de Europese Unie.

Het event was een unieke samenwerking tussen Europarlementariër Francisco Guerreiro en UAP Coalitie Nederland.

Omdat er in andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Japan een groeiende politieke interesse is in het onderwerp en er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten UAP wetgeving is geïmplementeerd, is het belangrijk dat de Europese Unie niet achterblijft met het opstellen van protocollen en het schrijven van regelgeving ten behoeve van UAP. Tijdens het event werd op een toegankelijke manier duidelijk gemaakt waarom de EU actie moet ondernemen.

Gedurende het event kregen vijf vooraanstaande sprekers elk 10 minuten om hun expertise te delen over verschillende aspecten van UAP. Deze onderwerpen vormden samen een digitaal boek, toegankelijk voor iedereen en met een focus op diegene die weinig tot niets weten over UAP.

Helaas konden we niet iedereen uitnodigen om fysiek aanwezig te zijn. De beschikbare ruimte was beperkt en we moesten een goede balans vinden tussen UAP-experts uit Europa en geïnteresseerde politici en beleidsmakers. We hopen echter dat er in de toekomst meer mogelijkheden zullen zijn om een grotere groep genodigden te verwelkomen in het hart van de Europese Unie.

Ondanks dat er niet genoeg plaatsen beschikbaar waren, was er een mogelijkheid om het event online te volgen.

Na het event was er ruimte voor een Q&A met de sprekers, waar interessante vragen gesteld werden.

Als UAP Coalitie Nederland hebben wij een position paper opgesteld, welke via deze link te downloaden is. Een position paper is een document waarin een individu, organisatie of groep een specifiek standpunt of beleidsstandpunt uiteenzet over een bepaald onderwerp. Het is bedoeld om anderen te informeren over de visie, argumenten en aanbevelingen met betrekking tot het onderwerp.

Heb je zelf vragen over UAP? Neem gerust contact met ons op. We staan klaar om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

samenvatting EU UAP Event 2024

Europarlementariër Francisco Guerreiro introduceerde het onderwerp. Hij wil een debat over UAP op EU niveau starten en het stigma rond het onderwerp verminderen in de luchtvaart, defensie, media, beleidsmakers en de maatschappij. Hij vindt het belangrijk dat het onderwerp wetenschappelijk wordt benaderd, in samenwerking met onderzoekers, beleidsmakers, maatschappelijke sectoren en professionals. Transparantie en uitwisseling van data is essentieel.

Op 11 Maart 2024 heeft Francisco Guerreiro een motie ingediend bij het Europees Parlement om de EU-verordening inzake de rapportage, analyse en follow-up van voorvallen in de burgerluchtvaart aan te passen zodat UAP op een consistente en transparante manier kunnen worden gerapporteerd en geanalyseerd. Doel is een geharmoniseerde EU database en uitwisseling van informatie tussen EU lidstaten. Daarnaast had hij in Jan 2024 een vraag gesteld in het Europees Parlement over hoe een monitoring- en rapportagesysteem voor UAP kan worden opgenomen in de EU Space Law.

André Jol van UAP Coalitie Nederland legde uit dat er veel waarnemingen door getrainde professionals en burgers worden gedaan. Een groot deel is verklaarbaar (bijvoorbeeld vliegtuigen, satellieten, drones, ballonnen, planeten, etc). Maar een belangrijk deel is, ondanks uitgebreid onderzoek, niet verklaarbaar. Dit is onder meer gebaseerd op data van GEIPAN, de Franse overheidsorganisatie die Franse UAP data verzamelt en analyseert. Hij gaf ook aan hoe UAP essentieel verschillen van gewone objecten en waarom ze mogelijk een bedreiging vormen voor de luchtveiligheid. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat professionals (luchtvaart, defensie, politie) en burgers hun UAP ervaringen en observaties kunnen rapporteren zonder stigma of professionele repercussies. Hij wees hierbij op de mogelijkheid om relevante EU wetgeving aan te passen.

De Italiaanse onderzoeker Edoardo Russo van het wetenschappelijke Europese UAP onderzoeksnetwerk EuroUFOnet, het netwerk UAPCheck en CISU (Italiaanse UAP organisatie) gaf een overzicht van het fenomeen. In veel EU landen zijn vrijwilligers organisaties actief die data verzamelen van UAP waarnemingen, en deze analyseren en erover publiceren. Hij liet zien dat bijna alle EU-landen getroffen zijn door golven van UAP-waarnemingen vanaf de jaren ‘50 tot heden. Een aantal Europese landen heeft al militaire dossiers over UAP vrijgegeven. Het is belangrijk gebruik te maken van de kennis en ervaring van de bestaande nationale UAP organisaties.

De Zweedse astronoom Dr. Beatriz Villarroel van het Nordic Institute for Theoretical Physics aan de Universiteit van Stockholm legde uit dat er door het grote stigma rondom het UAP onderwerp nauwelijks onderzoek is gedaan door wetenschappelijke instituten. Recent zijn er echter diverse wetenschappelijke projecten gestart door gerenommeerde universiteiten, waaronder het Galileo project van Harvard University. Dit project onderzoekt mogelijke buitenaardse technologische objecten in de buurt van de aarde met diverse observatietechnieken, waaronder telescopen en camera’s. Verder benoemde NASA in 2023 een UAP onderzoeksdirecteur. In Frankrijk worden UAP waarnemingen wetenschappelijk onderzocht, mits er voldoende data aanwezig is (zoals radar). Beatriz Villarroel doet zelf onderzoek naar afwijkende lichtflitsen op grote hoogte die verschenen en verdwenen binnen enkele minuten op foto’s uit 1952 en andere jaren voordat satellieten bestonden. Dit duidt op onbekende objecten in onze atmosfeer. Ze is bezig een wereldwijd netwerk van telescopen op te zetten om hier verder onderzoek naar te doen.

De Nederlandse piloot Christiaan van Heijst vertelde over zijn eigen ervaringen. In zijn 20 jaar als piloot heeft hij al meerdere keren onverklaarbare objecten boven Europa gezien. Sinds hij hier twee jaar geleden voor het eerst openlijk over sprak, hebben veel piloten met vergelijkbare ervaringen zich tot hem gewend. Hij is ambassadeur van de UAP Coalitie Nederland en hecht veel belang aan luchtvaartveiligheid. Hij vindt het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken binnen de luchtvaartwereld. Er is een grote behoefte aan een formeel rapportage- en analyse-systeem, dat momenteel niet bestaat.

 

Ryan Graves, voormalig VS Navy-piloot en oprichter van “Americans for Safe Aerospace (ASA)”, sprak via videofeed. Hij vertelde over zijn eigen UAP waarnemingen en die van andere militaire piloten, die uitgebreid zijn vastgelegd met radar en infraroodcamera’s. Hij wees ook op de betrouwbaarheid van deze waarnemingen door piloten. Militaire en civiele piloten zien wereldwijd regelmatig UAP, waar ze meestal niet over praten vanwege het stigma. Ze kunnen hun waarnemingen niet rapporteren omdat hier geen duidelijk proces voor is en waardoor er ook nauwelijks onderzoek plaatsvindt. Daarom heeft hij ASA opgericht, die waarnemingen van vele piloten verzamelt en advies geeft aan beleidsmakers. Overheden spelen een belangrijke rol bij het verminderen van het UAP stigma en bij het opzetten van een systematisch systeem van UAP waarnemingen door piloten. In de VS is hiervoor recent een wetsvoorstel ingediend dat veel politieke ondersteuning heeft. ASA gaf hierbij advies en vergrootte de kennis bij politici en diverse organisaties waaronder piloten- vakbonden en verenigingen. Het All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) heeft recent aangekondigd dat het UAP gaat monitoren bij militaire bases met speciale sensoren. Hij zei later in de discussie dat hij niet tevreden is met het recente AARO rapport over de geschiedenis van UAP en de overheid en dat de conclusies niet overeenstemmen met aanbevelingen binnen het ministerie van Defensie in de VS om UAP serieus te nemen.

In de Q&A die volgde na de presentaties kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Het is noodzakelijk de ervaring en expertise te gebruiken van vrijwilligersorganisaties die al decennialang UAP waarnemingen verzamelen en analyseren. Betere kwaliteit van data is essentieel, dat zou moeten voldoen aan de criteria ‘FAIR’ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Wetenschappelijk onderzoek wordt al gedaan, zoals door de Scientific Coalition for UAP Studies (SCU), maar vaak met weinig geld en hierbij zou financiering door de EU daarom erg helpen. Multidisciplinair onderzoek is belangrijk, zoals bijvoorbeeld door de recent opgerichte SOL Foundation wordt gedaan. Ook in Duitsland wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het onderwerp zou wereldwijd moeten worden geanalyseerd om militaire veiligheid te bevorderen. Het bewustzijn zou moeten worden vergroot, ook onder professionals, door het uitwisselen van betrouwbare informatie en door educatie.

De aanwezige vertegenwoordiger van EASA wees erop dat er al een EU-breed systeem bestaat voor het rapporteren van veiligheidsrelevante gebeurtenissen in de luchtvaart. Het is mogelijk dat piloten dit systeem steeds meer gaan gebruiken om hun UAP-incidenten te melden, waardoor op EU-niveau meer bewustwording ontstaat dat er een echte noodzaak is tot actie. Door Christiaan van Heijst werd echter opgemerkt dat piloten niet goed bekend zijn met dit systeem en dat het niet echt geschikt is voor rapportage van UAP. Ook André Jol wees hierop en zei dat de EU kan leren van het wetsvoorstel in de VS voor een UAP rapportage systeem voor piloten. Francisco Guerreiro zei dat zijn recent ingediende resolutie als doel heeft rapportage door piloten in de EU mogelijk te maken zonder stigma. Hij benadrukte dat er een uniform, EU-breed systeem voor het rapporteren, monitoren en analyseren van UAP-waarnemingen door piloten nodig is. Diverse deelnemers wezen erop dat hierbij gebruik kan worden gemaakt van de expertise en bestaande vragenlijsten en protocollen van civiele UAP organisaties.

Verder werd bediscussieerd op welke manier de bestaande UAP organisaties en databases met waarnemingen van professionals en burgers kunnen bijdragen aan een mogelijk toekomstig EU systeem voor UAP data, analyse en rapportage.

Parlementariër Guerreiro wees er verder op dat de EU het vertrouwen van de bevolking zou kunnen verliezen als ze het onderwerp niet op een transparante manier aanpakken. Hij vindt het zeer belangrijk om het stigma rond het onderwerp te verminderen. Naar zijn mening is politieke wil essentieel om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Hij hoopt dat dit gaat gebeuren in het nieuwe Europees Parlement en de Europese Commissie na de verkiezingen in juni 2024. Als er een coalitie van diverse politieke groeperingen kan worden gevormd is er naar zijn mening veel mogelijk, op een geleidelijke manier en ondersteund door een wetenschappelijke aanpak.

Meer informatie

Presentaties zijn hier te vinden:

Hier is de eerdere position paper van de UAP Coalitie Nederland over rapportage van UAP door piloten te vinden.

Een aantal organisaties en media uit diverse landen hebben over de bijeenkomst gepubliceerd:

Edoardo Russo – UAPCheck – European Commission Event on UAP – The Historical EU Context

Jochen Ickinger – UAPCheck – UAP in the Parliament

Gian Paolo Grassino – CISU, GLI UAP al Parlamento Europeo

Danny Ammon – GEP – GEP beteiligt sich an Sitzung im Europäischen Parlament zu UAP

Elise Kjørstad – Forskning.no – Forsker beskrev unaturlige objekter i UFO-møte: – Du kan vente å se blink av

Focus online – UFOs Over Europe? – Inside the EU’s First Conference on Unidentified Aerial Phenomena

Focus De – Pilotenberichte zu UAP-Sichtungen in Deutschland und Griechenland schrecken EU auf

De live streaming van de bijeenkomst is op het YouTube kanaal van Francisco Guerreiro te bekijken en de UAPCNL versie staat hieronder: